Prayer of maa Durga | Navratri 2019 |

Different prayers are recited at different places for maa Durga. One prayer prevalent in most of the parts of India is as follows:


 

 

 

 

 

 

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri

Tumko Nisdin Dhyavat, Hari Brahma Shivari. Om Jai Ambe Gauri

 

Maang Sindoor Virajat, Tiko Mrigamad Ko, (maiya tiko mrigmad Ko)

Ujjval Se Dou Naina, Chandravadan Niko. Om Jai Ambe Gauri

 

 

Kanak Samaan Kalevar, Raktambar Raje, (maiya raktambar raje)

Raktpushp Gal Mala, Kanthan Par Saje. Om Jai Ambe Gauri

 

Kehari Vahan Rajat, Khadag Khapar Dhari, (maiya khadag khapar dhari)

Sur-Nar-Munijan Sevat, Tinke Dukhhaari. Om Jai Ambe Gauri

 

Kaanan Kundal Shobhit, Nasagre Moti, (maiya nasagre moti)

Kotik Chandra Diwakar, Rajat Sam Jyoti. Om Jai Ambe Gauri

 

Shumbh-Nishumbh Bidare, Mahishasur Ghati, (maiya mahishasur ghati)

Dhumra Vilochan Naina, Nisdin Madmati. Om Jai Ambe Gauri

 

Chand-Mund Sanhare, Shonit Beej Hare, (maiya shonit beej hare)

Madhu-Kaitabh Dou Mare, Sur Bhayaheen Kare. Om Jai Ambe Gauri

 

Brahmani, Rudrani,Tum Kamla Rani, (maiya tum kamla rani)

Agam Nigam Bakhani,Tum Shiv Patrani. Om Jai Ambe Gauri

 

Chaunsath Yogini Mangal Gavat,Nritya Karat Bhairu, (maiya nritya karat bhairu)

Bajat Taal Mridanga,Aru Baajat Damaru. Om Jai Ambe Gauri

 

Tum Hi Jag Ki Mata, Tum Hi Ho Bharta, (maiya tum hi ho bharta)

Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampatti Karta. Om Jai Ambe Gauri

 

Bhuja Char Ati Shobhit, khadag khapar Dhari, (maiya khadag khapar dhari)

Manvanchhit Fal Pavat,Sevat Nar Nari. Om Jai Ambe Gauri

 

Kanchan Thal Virajat, Agar Kapur Baati, (maiya agar kapur baati)

Shrimalketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti . Om Jai Ambe Gauri

 

Shri Ambeji Ki Arati, Jo Koi Jan Gaave, (maiya jo koi jan gaave)

Kahat Shivanand Swami, Sukh-Sampatti Pave. Om Jai Ambe Gauri